ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A POLYSACCHARIDE FROM Ocimum basilicum SEEDS
Yili, A (Yili, A.); Yimamu, H (Yimamu, H.); Bobakulov, KM (Bobakulov, Kh. M.); Qin, HS (Qin, He Shao); Qing, ZH (Qing, Zhao Hai); Aisa, HA (Aisa, Haji A.); Yili, A
2014
发表期刊CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS
卷号50期号:4页码:710-711
DOI10.1007/s10600-014-1058-x
收录类别SCI
WOS记录号WOS:000343212900029
引用统计
被引频次:2[WOS]   [WOS记录]     [WOS相关记录]
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.xjipc.cas.cn/handle/365002/5223
专题省部共建新疆特有药用资源利用重点实验室
通讯作者Yili, A
作者单位1.Chinese Acad Sci, Xinjiang Tech Inst Phys & Chem, Key Lab Xinjiang Indigenous Med Plants Resource U, Urumqi 830011, Peoples R China
2.Xinjiang Med Univ, Sch Pharm, Urumqi, Xinjiang, Peoples R China
3.Acad Sci Uzbek, S Yu Yunusov Inst Chem Plant Subst, Tashkent, Uzbekistan
推荐引用方式
GB/T 7714
Yili, A ,Yimamu, H ,Bobakulov, KM ,et al. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A POLYSACCHARIDE FROM Ocimum basilicum SEEDS[J]. CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS,2014,50(4):710-711.
APA Yili, A .,Yimamu, H .,Bobakulov, KM .,Qin, HS .,Qing, ZH .,...&Yili, A.(2014).ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A POLYSACCHARIDE FROM Ocimum basilicum SEEDS.CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS,50(4),710-711.
MLA Yili, A ,et al."ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A POLYSACCHARIDE FROM Ocimum basilicum SEEDS".CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS 50.4(2014):710-711.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
Isolation and Charac(123KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SA浏览 请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Yili, A (Yili, A.)]的文章
[Yimamu, H (Yimamu, H.)]的文章
[Bobakulov, KM (Bobakulov, Kh. M.)]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Yili, A (Yili, A.)]的文章
[Yimamu, H (Yimamu, H.)]的文章
[Bobakulov, KM (Bobakulov, Kh. M.)]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Yili, A (Yili, A.)]的文章
[Yimamu, H (Yimamu, H.)]的文章
[Bobakulov, KM (Bobakulov, Kh. M.)]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: Isolation and Characterization of a Polysaccharide from Ocimum basilicum Seeds.pdf
格式: Adobe PDF
此文件暂不支持浏览
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。